Thứ năm, 16 /8 / 2018
Chào mừng đến với website chè búp tân cương, Trang thông tin trực tuyến

Nội dung cơ bản chương trình xây dựng nông thôn mới

Tags: ,

Xây dựng nông thôn mới đang được thực hiện là mục tiêu Quốc gia được thực hiện theo các giao đoạn khác nhau phù hợp với bối cảnh kinh tế – xã hội tại thời điểm đó. Ngày 16/08/2016, Thủ Tướng chính phủ đã phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020 theo quyết định số 1600/QĐ- TTg, theo đó:

Mục tiêu tổng thể của chương trình: Xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội phù hợp; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ; gắn phát triển nông thôn với đô thị; xã hội nông thôn dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; quốc phòng và an ninh, trật tự được giữ vững.

Trong bài viết này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về nội dung xây dựng nông thôn mới. Xây dựng nông thôn mới không phải chỉ nhằm xây dựng con đường, kênh mương, trường học, hội trường… mà cái chính là qua cách làm này sẽ tạo cho người dân hiểu rõ được nội dung, ý nghĩa và thúc đẩy họ tự tin, tự quyết, đưa ra sáng kiến, tham gia tích cực để tạo một nông thôn mới năng động hơn. Trong quá trình xây dựng nông thôn mới nhà nước chỉ hỗ trợ một phần, người dân cần chủ động thực hiện để cuộc sống tốt hơn.

Việc xây dựng nông thôn mới cần căn cứ vào điều kiện thực tế của từng thôn về tiềm năng, lợi thế, năng lực của cán bộ, khả năng đóng góp  của nhân dân… hướng dẫn người dân bàn bạc đề xuất các nhu cầu và nội dung hoạt động của đề án. Xét trên khía cạnh tổng thể, những nội dung sau đây cần được xem xét trong xây dựng mô hình nông thôn mới.

  1. Đào tạo nâng cao năng lực phát triển cộng đồng

– Nâng cao năng lực cộng đồng trong việc quy hoạch, thiết kế, triển khai thực hiện, quản lý, điều hành các chương trình, dự án trên địa bàn thôn.

– Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ cơ sở và đội ngũ cán bộ các cấp về phát triển nông thôn bền vững

– Nâng cao trình độ dân trí của người dân.

– Phát triển mô hình câu lạc bộ khuyến nông để giúp nhau ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ để giảm lao động nông nghiệp.

  1. Tăng cường và nâng cao mức sống cho người dân

– Quy hoạch lại các khu dân cư nông thôn, với phương châm: giữ gìn truyền thống, bản sắc của thôn, đồng thời đảm bảo tính văn minh, hiện đại, đảm bảo môi trường bền vững.

– Cải thiện điều kiện sinh hoạt của khu dân cư: Ưu tiên những nhu cầu cấp thiết nhất của cộng đồng dân cư để triển khai thực hiện xây dựng: Đường làng, nhà văn hóa, hệ thống tiêu thoát nước…

– Cải thiện nhà ở cho các hộ nông dân: tăng cường thực hiện xóa nhà tạm, nhà tranh tre nứa, hỗ trợ người dân cải thiện nhà ở, nhà vệ sinh, chuồng trại chăn nuôi, hầm Biogas cho khu chăn nuôi…

  1. Hỗ trợ người dân phát triển sản xuất hàng hóa, dịch vụ nâng cao thu nhập

Căn cứ vào điều kiện cụ thể của mỗi thôn để xác định một cơ cấu kinh tế hợp lý, có hiệu quả, trong đó:

–  Sản xuất nông nghiệp: Lựa chọn tập trung phát triển cây trồng, vật nuôi là lợi thế, có khối lượng hàng hóa lớn và có thị trường, đồng thời đa dạng hóa sản xuất nông nghiệp trên cơ sở phát huy khả năng về đất đai, nguồn nước và nhân lực tại địa phương.

– Cung ứng các dịch vụ sản xuất và đời sống như: Cung ứng vật tư, hàng hóa,nước sạch cho sinh hoạt, nước cho sản xuất, điện, tư vấn kỹ thuật chuyển giao tiến bộ khoa học, tín dụng…

– Hỗ trợ trang bị kiến thức và kỹ năng bố trí sản xuất, thay đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý.

– Củng cố, tăng cường quan hệ sản xuất, tư vấn hỗ trợ việc hình thành và hoạt động của các tổ chức: Tổ hợp tác, khuyến nông, khuyến lâm,khuyến ngư… tạo mối liên kết bốn nhà trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

  1. Xây dựng nông thôn gắn với phát triển ngành nghề nông thôn tạo việc làm phi nông nghiệp.

– Đối với những thôn chưa có nghề phi nông nghiệp: để phát triển được ngành nghề nông thôn cần tiến hành “ cấy nghề “ cho những địa phương còn “trắng” nghề.

– Đối với những thôn đã có nghề: Củng cố tăng cường kỹ năng tay nghề cho lao động, hỗ trợ công nghệ mới, quảng bá và mở rộng nghề, hỗ trợ xử lý môi trường, hỗ trợ tư vấn thị trường để phát triển bền vững.

  1. Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất phục vụ sản xuất.

– Tư vấn hỗ trợ quy hoạch giao thông, thủy lợi nội đồng, chuyển đổi ruộng đất, khuyến khích tích tụ ruộng đất để phát triển kinh tế trang trại với nhiều loại hình thích hợp.

– Hỗ trợ xây dựng mặt bằng cụm công nghiệp,tiểu thủ công nghiệp, làng nghề, chế biến sau thu hoạch, giao thông, thủy lợi nội đồng.

  1. Xây dựng nông thôn gắn với quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường ở nông thôn

Vấn đề bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường từ việc quản lý nguồn cấp nước, thoát nước đến quản lý thu gom rác thải ở nông thôn cũng đã trở nên đáng báo động. Đã đến lúc  cơ quan địa phương cần có những biện pháp quản lý môi trường địa phương mình như: Xây dựng hệ thống xử lý rác thải, tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, xây dựng hệ thống quản lý môi trường ở khu vực mình một cách chặt chẽ.

  1. Phát triển cơ sở vật chất cho hoạt động văn hóa, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc ở nông thôn

– Thông qua các hoạt động ở nhà văn hóa làng, những giá trị mang đậm nét quê đã được lưu truyền qua các thế hệ, tạo nên những phong trào đặc sắc mang hồn quê Việt Nam riêng biệt, mộc mạc – chân chất – thắm đượm tình quê hương.

– Xã hội hóa các hoạt động văn hóa ở nông thôn, trước hết xuất phát từ xây dựng làng văn hóa, nhà văn hóa làng và các hoạt động trong nhà văn hóa làng. Phong trào này phải được phát triển trên diện rộng và chiều sâu.

– Căn cứ vào từng điều kiện cụ thể mà vai trò của từng nội dung đối với mỗi địa phương là khác nhau, tuy nhiên những nội dung trên cần được song song thực hiện, tạo điều kiện cho sự phát triển đồng bộ, toàn diện trong một mô hình nông thôn mới.

Facebook Comments