Nông thôn mới

  • Xây dựng nông thôn mới trên xã chè

    Xã Phú Cường xây dựng nông thôn mới trên xã chè với cách làm: Lấy nhân dân làm trung tâm, lấy việc nâng cao đời sống của bà con làm thước ...