Trong ngành sản xuất giống cây trồng, có ba giai đoạn quan trọng nhằm đảm bảo tính trạng điển hình và sự thuần chủng của giống cây. Đồng thời, cần tạo ra đủ lượng giống cần thiết để cung cấp cho sản xuất đại trà và phổ biến nhanh giống cây tốt. Hãy tìm hiểu chi tiết về các giai đoạn sản xuất giống cây trồng.

Giai đoạn 1: Sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (SNC)

Contents

 • Giai đoạn này tập trung vào sản xuất hạt giống có chất lượng và độ thuần khiết cao.
 • Sản xuất hạt giống SNC được tiến hành tại các xí nghiệp và trung tâm sản xuất giống chuyên trách.

Giai đoạn 2: Sản xuất hạt giống nguyên chủng (NC) từ siêu nguyên chủng (SNC)

 • Hạt giống NC là hạt giống chất lượng cao được nhân ra từ hạt giống SNC.
 • Giai đoạn này được tiến hành tại các công ty hoặc trung tâm giống cây trồng.

Giai đoạn 3: Sản xuất hạt giống xác nhận (XN)

 • Giai đoạn này nhằm nhân giống hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng để cung cấp cho nông dân sản xuất đại trà.
 • Tiến hành tại các cơ sở nhân giống liên kết giữa công ty, trung tâm và cơ sở sản xuất.

Đây là hệ thống sản xuất giống cây trồng được tóm tắt qua sơ đồ sau:
Hình 1. Hệ thống sản xuất giống cây trồng

Sản xuất giống cây trồng nông nghiệp

Quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp được xây dựng dựa trên các phương thức sinh sản của cây trồng.

Sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ nhất: Gieo hạt tác giả (hạt SNC) và chọn cây ưu tú.
  Hình 2.1. Quy trình năm thứ nhất sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ hai: Gieo hạt của cây ưu tú thành từng dòng, chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba. Những hạt này là hạt siêu nguyên chủng.
  Hình 2.2. Quy trình năm thứ hai sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ ba: Nhân giống nguyên chủng từ giống siêu nguyên chủng.
  Hình 2.3. Quy trình năm thứ ba sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ tư: Sản xuất hạt giống xác nhận từ giống nguyên chủng.
  Hình 2.4. Quy trình năm thứ tư sản xuất giống theo sơ đồ duy trì ở cây trồng tự thụ phấn

Sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Các giống nhập nội hoặc giống bị thoái hoá (không còn giống siêu nguyên chủng) được sản xuất hạt giống theo sơ đồ phục tráng.
  Hình 3. Sơ đồ sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ nhất: Gieo hạt của vật liệu khởi đầu (cần phục tráng) và chọn cây ưu tú.
  Hình 3.1. Quy trình năm thứ nhất sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ hai: Đánh giá dòng lần 1, gieo hạt cây ưu tú thành dòng và chọn hạt của 4 đến 5 dòng tốt nhất để gieo ở năm thứ ba.
  Hình 3.2. Quy trình năm thứ hai sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ ba: Đánh giá dòng lần 2, nhân sơ bộ và so sánh giống từ hạt của dòng tốt nhất. Hạt thu được là hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng.
  Hình 3.3. Quy trình năm thứ ba sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ tư: Nhân hạt giống nguyên chủng từ hạt siêu nguyên chủng đã phục tráng.
  Hình 3.4. Quy trình năm thứ tư sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

 • Năm thứ năm: Sản xuất hạt giống xác nhận từ hạt giống nguyên chủng.
  Hình 3.5. Quy trình năm thứ năm sản xuất giống theo sơ đồ phục tráng ở cây trồng tự thụ phấn

Dựa trên các sơ đồ và quy trình trên, ta có thể hiểu được quy trình sản xuất giống cây trồng nông nghiệp và cách thức duy trì tính chất và chất lượng của giống.

Rate this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *